ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

รายนามผู้อำนวยการ

1. นายเดชา                จั่นบุญมี                    พ.ศ. 2538 – 2542

2. นายขวัญชัย           พานิชการ                 พ.ศ. 2542 – 2544

3. นายทิวา                  เทพเสนา                  พ.ศ.2544 – 2546

4. นายเสนีย์                เทพศุภร                   พ.ศ.2546 – 2549

5. นายนิพันธ์              เมืองพระ                   พ.ศ.2549 – 2559

6. นายวัฒน์สัณห์       วังสาร                        พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้