ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสอง
ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสอง
ลำดับ ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม
1   ผู้บริหาร 3 0 3
2   ข้าราชการครู 5 2 7
3   ข้าราชการพลเรือน 0 0 0
4   พนักงานราชการ 7 3 10
5   ครูพิเศษสอน 11 7 18
6   เจ้าหน้าที่ 3 6 9
7   นักการภารโรง 2 2 4
8   ยามรักษาการ 0 0 0
9   พนักงานขับรถ 1 0 1
10   ครูฝึกสอน 0 0 0
11   ครูฝึกในสถานประกอบการ 2 0 2
12   ครูโรงเรียนทวิศึกษา 1 2 3
รวมทั้งหมด 35 22 57

ข้อมูลบุคลากรแยกตามแผนกวิชา
ลำดับ แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1   แผนกวิชายานยนต์ 5 0 5
2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 6 0 6
3   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 3 0 3
4   แผนกวิชาการบัญชี 0 3 3
5   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2 5
6   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 0 3
7   แผนกวิชาสามัญ 2 4 6
8   แผนกวิชาการตลาด 0 1 1
รวมทั้งหมด 22 10 32
ดาวน์โหลด >> ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา