ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

17 ต.ค.62 ว่าที่ ร.ต. จิรศักดิ์ จันกัน รักษาการ ผอ.วก.สอง ประกาศเกียรติคุณนักศึกษา

17 ต.ค. 62  ว่าที่ ร.ต. จิรศักดิ์  จันกัน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยด้านความซื่อสัตย์
ด้านความพอเพียง ด้านความมีวินัย ด้านความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน  ด้านการแต่งกายถูกระเบียบ  ด้านการมีจิตอาสาและนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป ณ บริเวณหน้าเสาธง และให้โอวาสตามลำดับ


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้