วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ส.ค. ๖๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพ

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ นายสถาพร ธรรมโม และนายกฤษฎา โพธิรังสิยากร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพ (หลักสูตร ปวช. พ.ศ.๒๕๖๒ ระบบทวิภาคี) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๖ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image