วันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๓ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ในวันอังคาร ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ  พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้
ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์  จันกัน รองผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพสอง ต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจ ในสถานศึกษาตลอดจนเป็นการคัดเลือกศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ ระดับ ๓ ดาว ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินระดับภาคต่อไป


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image