วันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๓ กิจกรรมการประเมินชมรมคุณธรรม ของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ​๒๕๖๓

        ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐพรหมเผ่า มอบหมายให้ นายวีระชาติ ขวดแก้ว เป็นประธานเปิด กิจกรรมการประเมินชมรมคุณธรรม ของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ​๒๕๖๓ และได้รับเกียรติ จาก ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ  พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบเกียรติบัติให้แก่ นักเรียนนักศึกษาชมรมที่ได้รับรางวัล ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นลำดับต่อไป


ประมวลภาพกิจกรรม