วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

            วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ งานโครงการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายวุฒินันท์  จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง โดยนำคณะบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าบริการประชาชน ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วันนาสวรรค์ บ้านนาไร่เดียว อ.สอง จ.แพร่      

สามารถดาวน์โหลดรูปพิ่มเติมได้ทาง https://siccsong-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pr_song_ac_th/ElkOUJqg-IhLmMDejdpHTV4B6N-pq_8EvzskWKSN5zOibg?e=vDOX5T


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image