วันจันทร์ที่ ๒๒ มีค. ๖๔ กิจกรรมการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล CEFR ปี ๖๓

             วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีจิรศักดิ์ จันกัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล CEFR ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้น ปวช.๓ ณ ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการอาชีพสอง

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง https://siccsong-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pr_song_ac_th/Eg92EcgyR4hHrHrpULTYaBYBZYaRUZZ211ZKlrqfLElhEQ?e=dRwX4s


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2