วันจันทร์ที่ ๒๒ มีค. ๖๔ กิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ(VQ) แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

         วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีจิรศักดิ์ จันกัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ(VQ) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้น ปวช.๓ และปวส. ๒ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพสอง

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง https://siccsong-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pr_song_ac_th/Em4eut3QL5tMkPI4RdFbrMkBDll0QgyJ68Lz2iWVPfuENA?e=ZF69Ef


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image No Image