วันจันทร์ที่ ๒๒ มีค. ๖๔ กิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ(VQ) แผนกวิชาการบัญชี

            วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีจิรศักดิ์ จันกัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ(VQ) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้น ปวช.๓ และปวส. ๒ แผนกเวิชาการบัญชี ณ  วิทยาลัยการอาชีพสอง

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง https://siccsong-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pr_song_ac_th/Ejr7Oq2KHkdLrzxndG_ZUFEBO1T8iVG7K0njP9gGTwd87Q?e=SFrNSL


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image No Image