ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

เปิดรับสมัครนักเรียน - นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และรายงานตัวพร้อมลงทะเบียนทุกระดับชั้น

วิทยาลัยการอาชีพสอง
*** เปิดรับสมัครนักเรียน - นักศึกษา ระดับชั้นปวช และ ระดับชั้นปวส ทุกแผนวิชา และทุกระดับชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- ในระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563 (ห้องทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพสอง)
- รายงานตัวพร้อมรายงานตัว นักเรียน - นักศึกษา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ( ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสอง)
** ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน นักเรียน - นักศึกษา ระดับปวช และ ปวส ทุกแผนกชั้นปี ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
**เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นรายงานตัวนักเรียน - นักศึกษา
1. ใบสมัครของวิทยาลัยการอาชีพสอง ติด รูปถ่าย ขนาด 3x4 ซม. หรือ 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัครเป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา สีเข้ม จำนวน 4 รูป #เขียนวันที่สมัคร
2. ข้อมูลประวัตินักเรียน #เขียนวันที่สมัคร
3. สำเนาใบ ปพ.1 ,รบ.1 จำนวน 2 ฉบับ ถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและหลัง จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา และ มารดา และ นักเรียน นักศึกษา อย่างละ 2 ฉบับ
5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบประกาศนียบัตร ฯลฯ(ถ้ามี)
#หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับ ต้องลงชื่อรับรองสำเนาให้เรียบร้อย

ไฟล์ข่่าวประกาศ

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้