ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอง เรื่อง ตารางสอบปลายภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓

        ด้วยในการศึกษา ๑ /๒๕๖ นี้ วิทยาลัยการอาชีพสอง การจัดการเรียนการสอน ๒ หลักสูตรคือหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชชีพปวช) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นง(ปวส) ดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพสองจึงกำหนดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์ข่่าวประกาศ