ประกาศแจ้งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(ขร.)

              ตามระเบียบปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยเรื่องการวัดผลและ ประเมินผล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.62) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.56) หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.63) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.57) โดยกําหนดให้ นักเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด นั้น

               เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบงานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยการอาชีพสอง ขอประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (ขร.) ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ไฟล์ข่่าวประกาศ