ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครของวิทยาลัยการอาชีพสอง ติด รูปถ่าย ขนาด 3x4 ซม. หรือ 1 นิ้ว ถ่าย
   มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัครเป็นรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา
   สีเข้ม จำนวน 1 รูป

2. สำเนา ปพ.1 หรือ รบ.1 หรือ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ระดับ ม.3
   หรือ ปวช. หรือ ม.6

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน  ของนักเรียน และ
   ผู้ปกครอง

4. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน

******** หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับ ต้องลงชื่อรับรองสำเนาให้เรียบร้อย******

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว
 

1.  ใบมอบตัว ข้อมูลประวัตินักเรียน (จะได้รับเอกสารได้ในวันมอบตัว)

2. สำเนาใบ ปพ.1 ,รบ.1 จำนวน 2 ฉบับ ถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและหลัง

   (ไม่รับฉบับจริง)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา,มารดา,นักเรียน นักศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ (ไม่รับฉบับจริง)

4. สำเนาบัตรประชาชน บิดา,มารดา,นักเรียน นักศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ (ไม่รับฉบับจริง)

5. รูปถ่ายสีหรือขาว-ดำ สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีเข้ม
ขนาด 3x4 ซม.หรือ 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ลงทะเบียนแรกเข้า จำนวน 3 รูป

6. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบประกาศนียบัตร ฯลฯ(ถ้ามี)

****สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องถ่ายเอกสารเป็นขนาดA4 และลงลายมือรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับด้วย*****

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์