มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)

ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพสอง ตระหนักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและการเฝ้าระวังในปัจจุบัน จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการในวิทยาลัยการอาชีพสอง ให้ทราบถึงมาตรการเฝ้าระวังดังกล่าว

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์