วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

วันที่ พุธ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสอง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และให้ความรู้แนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวส.เพื่อออกสู่ตลาดแรงงานต่อไป

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์