กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนุนเหนือ

 ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ คุณครูนพคุณ  เครือไทย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านหนุนเหนือ ทุกวันอังคาร เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์