กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑/๖๓ รร.บ้านหนุนเหนือ รายวิชางานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

            ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ คุณครูชยพล มะโนเมือง และคุณครูอดิศร  วงค์ฉายา แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในรายวิชางานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ณ โรงเรียนบ้านหนุนเหนือ ทุกวันศุกร์ เ วลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์