วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๖๓ งานปกครอง วก.สอง ดำเนินงานโครงการรณรงค์กวาดล้างยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ นายนพคุณ  เครือไทย หัวหน้างานปกครอง เป็นผู้ดำเนินงานโครงการรณรงค์กวาดล้าง ยาเสพติดในสถานศึกษา โดยร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดแพร่และปกครองอำเภอสอง ตรวจสารเสพติด ให้กับนักเรียนนักศึกษา ทุกระดับชั้น  โดยมีว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง  คณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับและควบคุมดูแลนักเรียนนักศึกษา  ให้การดำเนินงาน ตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ   ในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  โดยมีการสุ่มตรวจสารเสพติดและคัดกรองผู้ติดยาในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

_________________________________________________________

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพสอง

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์