ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดออกแบบ The2nd Next Big Designer contest

               ด้วยมูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ร่วมกับหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงาน "มหกรรมผ้าไหม ๒๕๖๓ ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทางคณะผู้จัดงานขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เข้าร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถเเลกเปลี่ยนความรุ้ เทคนิคการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าดีไซต์เนอร์นานาชาติ  และเข้าใจว่าผ้าไหมไทยสามารถนำมาประยุกต์ให้ร่วมสมัยและใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีรางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัลจาก นายกรัฐมนตรี พร้อมเงินมูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท

               นักเรียน นักศึกษา สนใจส่งผลงานเข้าประกวด รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์