หน่วยให้บริการประชาชน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER (ฟรี)

         เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ เข้ารับบริการซ่อม ฟรี!
         - บริการซ่อมเครื่องมือ
         - เครื่องจักรทางการเกษตร
         - ยานพาหนะ
         - เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
         - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

************ ณ ตำบลบ้านหนุน ***********
- หมู่ที่ 3 บ้านลองลือบุญ (วัดบ้านลองลือบุญ )
- หมู่ที่ 9 และหมู่ 1 บ้านดงพัฒนา (ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 9)
- หมู่ที่ 2 และหมู่ 11 บ้านหนุนใต้ (ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 11 )

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์