ดาวน์โหลดไฟล์ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

       แจ้งนักเรียน นักศึกษา สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ตามลิ้ง.   https://siccsong-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/curriculum_song_ac_th/Ek0GhGii0hVMiQKI8pRD6R4BBcgEtDrTBKSfFx_Z78HQwA?e=Mq6pcf

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์