ประจำวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

            วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน ครูแผนกวิชาช่างยนต์ ครูเวรประจำวันอังคาร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ และรณรงค์โดยเชิญชวนให้ นักเรียน นักศึกษาทุกคน สวมใส่หมวกนิรภัย ทั้งก่อนเข้าวิทยาลัยและออกนอกวิทยาลัย เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่นักเรียน นักศึกษา                

           ในการนี้ นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ในเรื่องการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง เริ่มต้นการเรียนรู้ในหน้าที่ เพื่อให้มีระเบียบวินัย ทำให้เป็นกิจวัตรประจำวัน และเชิญชวนให้บุคลากรทางการศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า      

สามารถดาวน์โหลดรูปพิ่มเติมได้ทาง https://siccsong-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pr_song_ac_th/EqkJY2oGTttNvmRVj0BcwFEBIneThDgj5hIO8sqORzFLuw?e=69xnHJ

 

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์