วันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ศูนย์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Vocational National Educational Test :

     วิทยาลัยการอาชีพสอบเป็นศูนย์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Vocational National Educational Test : V-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓  สนามสอบ ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์