วันที่ ๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

       วันที่ ๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  
      ควรมิควรแล้วแต่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอง

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์