ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา
ปีการศึกษา  
  คำอธิบาย ครูที่ปรึกษา จำนวนผู้เรียน
ชาย หญิง รวม
1 ปวช.1/10 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน
Mr.Nathee Srina,
Mr.Nathee Srina, 6 10 16
2 ปวช.1/10 สาขาการบัญชี
นางสาวทิวารัตน์ ไข่คำ,
นางสาวทิวารัตน์ ไข่คำ, 0 18 18
3 ปวช.1/10 สาขาการบัญชี
นางสาวธนพร กองแก้ว,
นางสาวธนพร กองแก้ว, 1 18 19
4 ปวช.1/50 สาขาอิเล็กทรอนิกส์
นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง,
นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง, 4 4 8
5 ปวช.1/40 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นายพรพัฒน์ แข่งขัน,
นายพรพัฒน์ แข่งขัน, 21 0 21
6 ปวช.1/40 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นายวีระชาติ ขวดแก้ว,
นายวีระชาติ ขวดแก้ว, 22 1 23
7 ปวช.1/10 สาขายานยนต์
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน,
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน, 24 0 24
8 ปวช.1/10 สาขายานยนต์
นายธรรมรงค์ ศิศาวิกรณ์,
นายธรรมรงค์ ศิศาวิกรณ์, 22 0 22
9 ปวช.1/10 สาขายานยนต์
นายทรงสิทธิ์ ดีต่าย,
นายทรงสิทธิ์ ดีต่าย, 21 1 22
10 ปวช.1/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาววรุณยุพา ข้ามสาม, นายรัชประเสริญ เปล่งแสง
นางสาววรุณยุพา ข้ามสาม, นายรัชประเสริญ เปล่งแสง 3 8 11
11 ปวช.1/2 สาขาการบัญชี
นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์,
นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์, 0 2 2
12 ปวช.1/1 สาขาการบัญชี
นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์, นายศรายุทธ ร่องพืช
นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์, นายศรายุทธ ร่องพืช 1 21 22
13 ปวช.1/1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์
นายก่อศักดิ์ จันทร์ดวง,
นายก่อศักดิ์ จันทร์ดวง, 4 6 10
14 ปวช.1/2 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นายวงศ์สว่าง โนราช, นายธนัชชนม์ จิตหาญ
นายวงศ์สว่าง โนราช, นายธนัชชนม์ จิตหาญ 25 1 26
15 ปวช.1/1 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นายชยพล มะโนเมือง,
นายชยพล มะโนเมือง, 25 3 28
16 ปวช.1/2 สาขายานยนต์
นายเกียรติชัย แก้วศรี,
นายเกียรติชัย แก้วศรี, 19 0 19
17 ปวช.1/1 สาขายานยนต์
นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล,
นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล, 23 0 23
18 ปวช.1/2 สาขายานยนต์
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน,
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน, 26 0 26
รวม ปวช. รวม ปวช. 247 93 340
1 ปวส.1/1 สาขานักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน
นายวุฒิชัย คำมีสว่าง,
นายวุฒิชัย คำมีสว่าง, 0 4 4
2 ปวส.1/1 สาขาการตลาด
นางสาวเจนจิรา ปี่แก้ว,
นางสาวเจนจิรา ปี่แก้ว, 2 4 6
3 ปวส.1/3 สาขาการบัญชี
นางสาวนฤมล เสนาธรรม,
นางสาวนฤมล เสนาธรรม, 0 0 0
4 ปวส.1/1 สาขาการบัญชี
นางสาวนฤมล เสนาธรรม,
นางสาวนฤมล เสนาธรรม, 0 14 14
5 ปวส.1/1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง,
นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง, 10 2 12
6 ปวส.1/3 สาขาไฟฟ้ากำลัง(63)
นายอดิศร วงค์ฉายา, นางสาวอาภาพร คำหว่าง
นายอดิศร วงค์ฉายา, นางสาวอาภาพร คำหว่าง 3 1 4
7 ปวส.1/2 สาขาไฟฟ้ากำลัง(63)
นายอดิศร วงค์ฉายา, นางสาวอาภาพร คำหว่าง
นายอดิศร วงค์ฉายา, นางสาวอาภาพร คำหว่าง 7 0 7
8 ปวส.1/1 สาขาไฟฟ้ากำลัง(63)
นายอดิศร วงค์ฉายา, นางสาวอาภาพร คำหว่าง
นายอดิศร วงค์ฉายา, นางสาวอาภาพร คำหว่าง 11 1 12
9 ปวส.1/3 สาขาเทคนิคยานยนต์
อุกกริช รอดทุกข์,
อุกกริช รอดทุกข์, 7 0 7
10 ปวส.1/2 สาขาเทคนิคยานยนต์
อุกกริช รอดทุกข์,
อุกกริช รอดทุกข์, 20 0 20
11 ปวส.1/1 สาขาเทคนิคยานยนต์
อุกกริช รอดทุกข์,
อุกกริช รอดทุกข์, 5 0 5
12 ปวส.1/3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสุธีร์ ฟูเต็มวงค์,
นายสุธีร์ ฟูเต็มวงค์, 1 0 1
13 ปวส.1/2 สาขาการบัญชี
นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว,
นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว, 0 4 4
14 ปวส.1/3 สาขาเทคนิคยานยนต์
นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล,
นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล, 5 0 5
15 ปวส.1/2 สาขาการบัญชี
นางสาวนฤมล เสนาธรรม,
นางสาวนฤมล เสนาธรรม, 0 9 9
รวม ปวส. รวม ปวส. 71 39 110
รวม ทั้งหมด รวม ทั้งหมด 318 132 450