ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

บุคลากร : แผนกวิชายานยนต์

ชื่อ - สกุล : นายนพคุณ เครือไทย

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา : ปทส.เทคนิคยานยนต์

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา : คอม. เครื่องกล

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา : คบ.อุตสาหกรรมศิลป์

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายทรงสิทธิ์ ดีต่าย

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : อุกกริช รอดทุกข์

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

Website :

E-portfolio : click


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้