ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

บุคลากร : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อ - สกุล : นายอดิศร วงค์ฉายา

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายชยพล มะโนเมือง

ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู

วุฒิการศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายสุวิทย์ สิทธิกุล

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา : วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายวีระชาติ ขวดแก้ว

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายวุฒิชัย มหาวัน

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1

วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง)

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายวงศ์สว่าง โนราช

ตำแหน่ง : ครูสอนพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

Website :

E-portfolio : click


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้