ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

บุคลากร : แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ - สกุล : นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.อ.ม ไฟฟ้าแขนง อิเล็กทรอนิกส์

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายสถาพร ธรรมโม

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ วิศวกรรมอิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายก่อศักดิ์ จันทร์ดวง

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

Website :

E-portfolio : click


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้