ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

บุคลากร : แผนกวิชาการบัญชี

ชื่อ - สกุล : นางพรรณี เปี่ยมญาติ

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา : บธ.ม.บริหารธุรกิจ(MBA)

Website : http://202.29.243.233/~pannee/home1.htm

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางจุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา : บธ.ม.บริหารธุรกิจ(MBA)

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : บธ.ม การเงินและธนาคาร

Website :

E-portfolio : click


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้