ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

บุคลากร : แผนกวิชาสามัญ

ชื่อ - สกุล : นายรัชประเสริญ เปล่งแสง

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : คบ.พละศึกษา

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ(ภาษาอังกฤษ)

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาวอาภาพร คำหว่าง

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : คบ.ภาษาอังกฤษ

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายศุภโชค สำลีนิล

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์)

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายศรายุทธ ร่องพืช

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์ บัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายธนัชชนม์ จิตหาญ

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : คบ. ภาษาไทย (เกียรตินิยมอับดับ 1)

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาวธนพร กองแก้ว

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาวทิวารัตน์ ไข่คำ

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

Website :

E-portfolio : click


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้