ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

บุคลากร : แผนกวิชาการตลาด

ชื่อ - สกุล : นางสาวนฤมล เสนาธรรม

ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู

วุฒิการศึกษา : บธ.ม.บริหารธุรกิจ(MBA)

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางภัทร์อาภา ดวงแสง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.การจัดการทั่วไป(การตลาด)

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาวเจนจิรา ปี่แก้ว

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน แผนกการตลาด

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร

Website :

E-portfolio : click


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้