ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

บุคลากร : ผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล : ว่าที่ร้อยตรี จิรศักดิ์ จันกัน

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

วุฒิการศึกษา :

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ พรหมเผ่า

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วุฒิการศึกษา :

Website :

E-portfolio : click


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้