ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

บุคลากร : ข้าราชการครู

ชื่อ - สกุล : นางพรรณี เปี่ยมญาติ

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา : บธ.ม.บริหารธุรกิจ(MBA)

Website : http://202.29.243.233/~pannee/home1.htm

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายวุฒิชัย คำมีสว่าง

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : วท.ม เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ(ภาษาอังกฤษ)

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายวีระชาติ ขวดแก้ว

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายสุธีร์ ฟูเต็มวงค์

ตำแหน่ง : ข้าราชการครู

วุฒิการศึกษา : ว.ท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายวุฒิชัย มหาวัน

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1

วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง)

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.นเรศ สุขร่องช้าง

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายทวีรัตน์ ชัยชนะ

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายศุภโชค สำลีนิล

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์)

Website :

E-portfolio : click


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้