ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

บุคลากร : พนักงานราชการ

ชื่อ - สกุล : นางจุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา : บธ.ม.บริหารธุรกิจ(MBA)

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาวนฤมล เสนาธรรม

ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู

วุฒิการศึกษา : บธ.ม.บริหารธุรกิจ(MBA)

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาวพิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

Website : http://www.krujum.org.122.155.18.18.no-domain.name/

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายนพคุณ เครือไทย

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา : ปทส.เทคนิคยานยนต์

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายพรพัฒน์ แข่งขัน

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา : คบ.อุตสาหกรรมศิลป์

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา : คอม. เครื่องกล

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา : คบ.อุตสาหกรรมศิลป์

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายชยพล มะโนเมือง

ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู

วุฒิการศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.อ.ม ไฟฟ้าแขนง อิเล็กทรอนิกส์

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายสุวิทย์ สิทธิกุล

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา : วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

Website :

E-portfolio : click


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้