ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

บุคลากร : ครูพิเศษสอน

ชื่อ - สกุล : นายอดิศร วงค์ฉายา

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายรัชประเสริญ เปล่งแสง

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : คบ.พละศึกษา

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางภัทร์อาภา ดวงแสง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.การจัดการทั่วไป(การตลาด)

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายสถาพร ธรรมโม

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ วิศวกรรมอิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายทรงสิทธิ์ ดีต่าย

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : Mr.Nathee Srina

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : อส.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายเกียรติชัย แก้วศรี

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : บธ.ม การเงินและธนาคาร

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : อุกกริช รอดทุกข์

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : กฤษฎา โพธิรังสิยากร

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายก่อศักดิ์ จันทร์ดวง

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาวอาภาพร คำหว่าง

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : คบ.ภาษาอังกฤษ

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายวงศ์สว่าง โนราช

ตำแหน่ง : ครูสอนพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายธรรมรงค์ ศิศาวิกรณ์

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์ฯ

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาววรุณยุพา ข้ามสาม

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา :

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาวธนพร กองแก้ว

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาวทิวารัตน์ ไข่คำ

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาวปวีณา ใจล้ำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

วุฒิการศึกษา : บธ.บ

Website :

E-portfolio : click


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้