ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

บุคลากร : นักการภารโรง

ชื่อ - สกุล : นายเชิด คำชื่น

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

วุฒิการศึกษา : ป.4

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสมร ชัยวงศ์

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

วุฒิการศึกษา : ปวช.การบัญชี

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายธีรศักดิ์ ชอบเล่น

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

วุฒิการศึกษา : ม.3

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสุภิญญา สอิ้งแก้ว

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

Website :

E-portfolio : click


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้