ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

บุคลากร : ครูโรงเรียนทวิศึกษา

ชื่อ - สกุล : ณัฐพงษ์ วงศ์สกุลเกียรติ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : สมภพ คำไวโย

ตำแหน่ง : -

วุฒิการศึกษา : -

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : บัญชา บุญมี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

วุฒิการศึกษา : คบ. เทคโนโลยีและนวตกรรมทางการศึกษา

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาววราภรณ์ ทะนันไชย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

วุฒิการศึกษา :

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาวศศิธร รัตนชมภู

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

Website :

E-portfolio : click


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้