ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา
ปีการศึกษา  
  คำอธิบาย ครูที่ปรึกษา จำนวนผู้เรียน
ชาย หญิง รวม
1 ปวช.1/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ*
นางสาววรุณยุภา ข้ามสาม, นายรัชประเสริญ เปล่งแสง
นางสาววรุณยุภา ข้ามสาม, นายรัชประเสริญ เปล่งแสง 4 7 11
2 ปวช.1/1 สาขาการบัญชี*
นายทวีรัตน์ ชัยชนะ, นายศรายุทธ ร่องพืช
นายทวีรัตน์ ชัยชนะ, นายศรายุทธ ร่องพืช 4 20 24
3 ปวช.1/1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์*
นายก่อศักดิ์ จันทร์ดวง,
นายก่อศักดิ์ จันทร์ดวง, 7 3 10
4 ปวช.1/2 สาขาไฟฟ้ากำลัง*
นายวงศ์สว่าง โนราช, นายธนัชชนม์ จิตหาญ
นายวงศ์สว่าง โนราช, นายธนัชชนม์ จิตหาญ 25 1 26
5 ปวช.1/1 สาขาไฟฟ้ากำลัง*
นายชยพล มะโนเมือง,
นายชยพล มะโนเมือง, 25 3 28
6 ปวช.1/2 สาขายานยนต์*
นายเกียรติชัย แก้วศรี,
นายเกียรติชัย แก้วศรี, 19 0 19
7 ปวช.1/1 สาขายานยนต์*
นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล, อภิชัย สิงห์เวียง
นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล, อภิชัย สิงห์เวียง 23 0 23
8 ปวช.2/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง,
นางสาวพิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง, 6 5 11
9 ปวช.2/2 สาขาการบัญชี
นางจุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว,
นางจุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว, 0 23 23
10 ปวช.2/1 สาขาการบัญชี
นางจุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว,
นางจุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว, 0 20 20
11 ปวช.2/1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์
นายสถาพร ธรรมโม,
นายสถาพร ธรรมโม, 7 5 12
12 ปวช.2/2 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นายวุฒิชัย มหาวัน,
นายวุฒิชัย มหาวัน, 14 4 18
13 ปวช.2/1 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นายวุฒิชัย มหาวัน,
นายวุฒิชัย มหาวัน, 15 5 20
14 ปวช.2/2 สาขายานยนต์
, กฤษฎา โพธิรังสิยากร
, กฤษฎา โพธิรังสิยากร 24 0 24
15 ปวช.2/1 สาขายานยนต์
นายนพคุณ เครือไทย,
นายนพคุณ เครือไทย, 26 0 26
16 ปวช.3/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวุฒิชัย คำมีสว่าง,
นายวุฒิชัย คำมีสว่าง, 0 16 16
17 ปวช.3/1 สาขาการบัญชี
นางสาวนฤมล เสนาธรรม,
นางสาวนฤมล เสนาธรรม, 2 25 27
18 ปวช.3/1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์
นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง,
นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง, 5 1 6
19 ปวช.3/2 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นายอดิศร วงค์ฉายา,
นายอดิศร วงค์ฉายา, 13 2 15
20 ปวช.3/1 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นางสาวอาภาพร คำหว่าง,
นางสาวอาภาพร คำหว่าง, 14 1 15
21 ปวช.3/2 สาขายานยนต์
อุกกริช รอดทุกข์,
อุกกริช รอดทุกข์, 27 0 27
22 ปวช.3/1 สาขายานยนต์
นายทรงสิทธิ์ ดีต่าย,
นายทรงสิทธิ์ ดีต่าย, 25 0 25
รวม ปวช. รวม ปวช. 285 141 426
1 ปวส.1/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสุธีร์ ฟูเต็มวงค์,
นายสุธีร์ ฟูเต็มวงค์, 8 2 10
2 ปวส.1/2 สาขาการตลาด
นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว, นางสาวเจนจิรา ปี่แก้ว
นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว, นางสาวเจนจิรา ปี่แก้ว 1 3 4
3 ปวส.1/1 สาขาการตลาด
นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว, นางสาวเจนจิรา ปี่แก้ว
นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว, นางสาวเจนจิรา ปี่แก้ว 0 4 4
4 ปวส.1/3 สาขาการบัญชี
นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว,
นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว, 1 2 3
5 ปวส.1/2 สาขาการบัญชี
นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว,
นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว, 0 4 4
6 ปวส.1/1 สาขาการบัญชี
นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว,
นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว, 2 12 14
7 ปวส.1/1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
นายสถาพร ธรรมโม,
นายสถาพร ธรรมโม, 7 5 12
8 ปวส.1/3 สาขาติดตั้งไฟฟ้า
นายสุวิทย์ สิทธิกุล, นายศุภโชค สำลีนิล
นายสุวิทย์ สิทธิกุล, นายศุภโชค สำลีนิล 5 0 5
9 ปวส.1/2 สาขาติดตั้งไฟฟ้า
นายสุวิทย์ สิทธิกุล, นายศุภโชค สำลีนิล
นายสุวิทย์ สิทธิกุล, นายศุภโชค สำลีนิล 18 0 18
10 ปวส.1/1 สาขาติดตั้งไฟฟ้า
นายสุวิทย์ สิทธิกุล, นายศุภโชค สำลีนิล
นายสุวิทย์ สิทธิกุล, นายศุภโชค สำลีนิล 9 0 9
11 ปวส.1/3 สาขาเทคนิคยานยนต์
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน, นายธรรมรงค์ ศิศาวิกรณ์
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน, นายธรรมรงค์ ศิศาวิกรณ์ 3 0 3
12 ปวส.1/2 สาขาเทคนิคยานยนต์
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน, นายธรรมรงค์ ศิศาวิกรณ์
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน, นายธรรมรงค์ ศิศาวิกรณ์ 28 0 28
13 ปวส.1/1 สาขาเทคนิคยานยนต์
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน, นายธรรมรงค์ ศิศาวิกรณ์
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน, นายธรรมรงค์ ศิศาวิกรณ์ 4 0 4
14 ปวส.2/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนที ศรีนะ, ว่าที่ ร.ต.นเรศ สุขร่องช้าง
นายนที ศรีนะ, ว่าที่ ร.ต.นเรศ สุขร่องช้าง 5 11 16
15 ปวส.1/3 สาขาการบัญชี
นางพรรณี เปี่ยมญาติ, นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์
นางพรรณี เปี่ยมญาติ, นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์ 3 10 13
16 ปวส.1/1 สาขาการบัญชี
นางพรรณี เปี่ยมญาติ, นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์
นางพรรณี เปี่ยมญาติ, นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์ 3 15 18
17 ปวส.2/1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง, นายเผด็จพล ร่องเสอียบ
นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง, นายเผด็จพล ร่องเสอียบ 1 1 2
18 ปวส.2/3 สาขาติดตั้งไฟฟ้า
นายวีระชาติ ขวดแก้ว,
นายวีระชาติ ขวดแก้ว, 12 0 12
19 ปวส.2/2 สาขาติดตั้งไฟฟ้า
นายวีระชาติ ขวดแก้ว,
นายวีระชาติ ขวดแก้ว, 18 1 19
20 ปวส.2/1 สาขาติดตั้งไฟฟ้า
นายวีระชาติ ขวดแก้ว, ธวัชชัย ปัดถา
นายวีระชาติ ขวดแก้ว, ธวัชชัย ปัดถา 7 1 8
21 ปวส.1/3 สาขาเทคนิคยานยนต์
นายธรรมรงค์ ศิศาวิกรณ์,
นายธรรมรงค์ ศิศาวิกรณ์, 11 0 11
22 ปวส.2/2 สาขาเทคนิคยานยนต์
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน,
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน, 26 0 26
23 ปวส.2/1 สาขาเทคนิคยานยนต์
นายพรพัฒน์ แข่งขัน,
นายพรพัฒน์ แข่งขัน, 2 0 2
รวม ปวส. รวม ปวส. 174 71 245
รวม ทั้งหมด รวม ทั้งหมด 459 212 671

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้