E-portfolio

นายศักดิ์ดา สิมเสมอ

ข้อมูลประวัติส่วนตัว

ข้อมูลทั่วไป
  • ชื่อ นายศักดิ์ดา  นามสกุล สิมเสมอ
  • ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ  เลขที่ตำแหน่ง
  • สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอง   สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  • ปฏิบัติราชการในสถานศึกษาแห่งนี้มาเป็นเวลา 0 ปี

ประวัติการศึกษา
ระดับ วุฒิ/สาขา สถาบัน ปีที่จบ

ประวัติการทำงาน
ตำแหน่ง วิทยฐานะ สถานศึกษา วันที่เริ่มทำงาน
วิทยาลัยการอาชีพสอง

เลขที่ 535 หมู่ 6 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54120

โทรศัพท์ 0-5459-1038, 0-5459-3259 โทรศัพท์มือถือ 08-3325-4715 โทรสาร 0-5459-3259

e-mail : song.ac.th@gmail.com

www.song.ac.th