ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่  7 ตุลาคม  2560  วิทยาลัยการอาชีพสอง  ร่วมกับ  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work  Experience) เพื่อเสริมสร้าง ให้นักเรียนมีทัศนคติ มุมมอง และทักษะด้านอาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงาน แหล่งงาน ศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ  โดยในวันเสาร์  ได้ทำการสอนประสบการณ์จำนวน  2  อาชีพ คือ อาชีพช่างซ่อมไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จำนวน  30  คน  และอาชีพเบเกอร์รี่เบื้องต้น  โรงเรียนเวียงเทพ  จำนวน  30  และ โรงเรียนชึมชนบ้านหนุนเหนือ จำนวน 5  คน  รวมผู้เรียนทั้งสิ้น  จำนวน  2 อาชีพ  65 คน


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

วีดีทัศน์โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้