ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22  มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพสอง  ได้รับการประเมิน การประกวดห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประเภทที่ 2  "ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานบัญชี"  สาขาวิชาพาณิชยกรรม ทั้งนี้คณะกรรมการได้ชี้แนะ  และแนวทางการขยายผล  ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
         


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

วีดีทัศน์โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้