ข่าวกิจกรรม

๑๖ ส.ค. ๖๐  ผู้อำนวยการวัฒน์สัณห์  วังสาร  กล่าวเปิด กิจกรรม Model SICC Civil state ๒๑ st Platform Business ๒๐ Year  โดยมีประธานสภาองค์กรแต่ละตำบล ปราญช์ชุมชน นักธุรกิจ รวม ๘ ตำบล ของ อ.สอง ผู้แทนอุทยานแห่งชาติแม่ยมที่ ๑๓ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง ผู้บริหาร  ตัวแทนคณะครู  วิทยาลัยการอาชีพสอง และนักออกแบบชุมชน(โค๊ช) ร่วมนำเสนอแนวคิดและร่วมออกแบบการใช้พื้นที่ อำเภอสอง เป็นแหล่งเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างค์ ภายใต้ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ โดยเริ่มการพัฒนาจากต้นทุนที่มีอยู่เดิมในแต่ละชุมชน จากการประชุมเมื่อวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๐


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

วีดีทัศน์โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้