ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสอง
ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสอง
ลำดับ ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม
1   ผู้บริหาร 2 0 2
2   ข้าราชการครู 7 2 9
3   ข้าราชการพลเรือน 0 0 0
4   พนักงานราชการ 7 3 10
5   ครูพิเศษสอน 14 5 19
6   เจ้าหน้าที่ 3 6 9
7   นักการภารโรง 2 2 4
8   ยามรักษาการ 0 0 0
9   พนักงานขับรถ 1 0 1
10   ครูฝึกสอน 0 0 0
11   ครูฝึกในสถานประกอบการ 2 0 2
12   ครูโรงเรียนทวิศึกษา 3 2 5
รวมทั้งหมด 41 20 61

ข้อมูลบุคลากรแยกตามแผนกวิชา
ลำดับ แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1   แผนกวิชายานยนต์ 5 0 5
2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 6 0 6
3   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 3 0 3
4   แผนกวิชาการบัญชี 1 3 4
5   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 2 6
6   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 0 3
7   แผนกวิชาสามัญ 5 2 7
8   แผนกวิชาการตลาด 0 3 3
รวมทั้งหมด 27 10 37
ดาวน์โหลด >> ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้