คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล : นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ชื่อ - สกุล : ว่าที่ร้อยตรี จิรศักดิ์ จันกัน
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายศักดิ์ดา สิมเสมอ
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายวีระชาติ ขวดแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายศุภโชค สำลีนิล
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายอัศวิน กิ่งจำปา
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นางสาวเรณู เชี่ยวชาญ
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นางสาวอัจฉรา จงสุขสันติกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นางจุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นางสาวนฤมล ใบยา
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นางสาวพิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายนพคุณ เครือไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายพรพัฒน์ แข่งขัน
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายชยพล มะโนเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นางรัชติกรณ์ คำมีสว่าง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ