คณะผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล : ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ พรหมเผ่า

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วุฒิการศึกษา :

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายศักดิ์ดา สิมเสมอ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

วุฒิการศึกษา : คอ.ม เครื่องกล และ กศ.ม บริหารการศึกษา

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : ว่าที่ร้อยตรี จิรศักดิ์ จันกัน

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

วุฒิการศึกษา :

Website :

E-portfolio : click