ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสอง
ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสอง
ลำดับ ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม
1   ผู้บริหาร 3 0 3
2   ข้าราชการครู 5 3 8
3   ข้าราชการพลเรือน 0 0 0
4   พนักงานราชการ 6 2 8
5   ครูพิเศษสอน 12 5 17
6   เจ้าหน้าที่ 4 7 11
7   นักการภารโรง 2 2 4
8   ยามรักษาการ 0 0 0
9   พนักงานขับรถ 1 0 1
10   ครูฝึกสอน 0 0 0
11   ครูฝึกในสถานประกอบการ 2 0 2
12   ครูโรงเรียนทวิศึกษา 1 2 3
รวมทั้งหมด 36 21 57

ข้อมูลบุคลากรแยกตามแผนกวิชา
ลำดับ แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1   แผนกวิชายานยนต์ 6 0 6
2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 6 0 6
3   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2 0 2
4   แผนกวิชาการบัญชี 0 2 2
5   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1 4
6   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 0 3
7   แผนกวิชาสามัญ 2 2 4
8   แผนกวิชาการตลาด 0 2 2
รวมทั้งหมด 22 7 29
ดาวน์โหลด >> ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา