16 มิ.ย. 60 วก.สอง นำนักศึกษา ช่างยนต์ ร่วมประชุมปฏิบัติการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

16 มิ.ย. 2560 นายวัฒน์สัณห์ วังสาร พร้อมด้วย คณะครูและนักศึกษา ระดับปวส.2 แผนกวิชาช่างยนต์ร่วมประชุมปฏิบัติการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวส. สาขางานยายนยนต์  ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่  เพื่อเพิ่มจำนวนสาขาวิชาและผู้เรียนในการจัดอาชีพศึกษาระบบทวิภาคี และเพิ่มจำนวนสถานประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแต่ละสาขาวิชา ตลอดจนให้เกิดความร่วมมือและขยายเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้