โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมชน  FIX IT CENTER THAILAND 4.0 ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพสองได้ดำเนินงาน  โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมชน  FIX IT CENTER THAILAND 4.0 ใันวันที่ 24 - 25  มิถุนายน  2560  และช่วงที่ 2  วันที่  1-2  กรกฏาคม  2560  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00  ณ ตำบลเตาปูน  และตำบลสะเอียบ  รายละเอียดการออกให้บริการดังสิ่งที่แนบ

ไฟล์ข่่าวประกาศ

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้