คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล : นางวิไลรัตน์ แสงวณิช
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายอัศวิน ข่มอาวุธ
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายจิรศักดิ์ จันกัน
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นางพรรณี เปี่ยมญาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายวุฒิชัย คำมีสว่าง
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายสุริยะ ปฏิแพทย์
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นางวิไลวรรณ ร่องพืช
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายสุธีร์ ฟูเต็มวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายนพคุณ เครือไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายพรพัฒน์ แข่งขัน
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ - สกุล : นางจุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้