ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

ข้อมูลงบประมาณ ปี 2560
( รวมทั้งสิ้น 10,587,595.00 บาท )

งบบุคลากร
1,274,220.00

งบดำเนินงาน
1,257,000.00

งบเงินอุดหนุน
1,740,575.00

งบลงทุน
6,215,800.00

งบรายจ่ายอื่น
100,000.00


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้