ผยแพร่โฆษณา 1 นาที  เรื่องการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังฝุ่นละออง PM 2.5

เผยแพร่โฆษณา 1 นาที  เรื่องการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังฝุ่นละออง PM 2.5  เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ครู นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหา และปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากฝุนละออง PM 2.5  https://youtu.be/H4RgRwAvMck

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์